O projekte

Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do rôznych projektov. V súčasnosti prebiehajú práce na projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ "Viem, môžem, dokážem".

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov realizuje z Operačného programu Vzdelávanie projekt "Viem, môžem, dokážem" od 01. 03. 2010 do 31. 08. 2012.

Cieľom projektu je inovovať výchovno-vzdelávacie programy školy, zvýšiť kľúčové kompetencie znevýhodnených žiakov a pedagógov školy a vyvzdelať rodičov žiakov. Aktivít projektu sa zúčastní 33 pedagogických zamestnancov, 193 zdravotne znevýhodnených žiakov Odborného učilišťa internátneho a 120 rodičov znevýhodnených žiakov doposiaľ nespolupracujúcich na výchove a vzdelávaní.

Na škole budeme realizovať 7 inovovaných odborno-vzdelávacích programov, 1 všeobecno-vzdelávací program a 1 program vzdelávania rodičov hendikepovaných žiakov, ktoré zmodernizujú a zefektívnia edukačný proces školy.

Pedagógovia sa zúčastnia rôznych školení a kurzov a absolvujú pracovnú cestu do zahraničia.

Súčasťou inovovaného programu sú aj simulačné hry, exkurzie, pobytový kurz, prednášky, relaxačné a rehabilitačné aktivity pre žiakov školy. V rámci projektu sa zakúpi výpočtová technika, školiaci materiál, vybavenie a zariadenie pre všetky učebné odbory.

Prostredníctvom projektu si žiaci nadobudnú a utvrdia svoje praktické odborné zručnosti a zvýšia sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život. Pedagogickí zamestnanci si zvýšia kľúčové kompetencie, potrebné pre prácu s mentálne postihnutými žiakmi a pre vytvorenie inovovaných programov. Projekt má veľký prínos aj pre rodičov žiakov, ktorí sa naučia ako s deťmi pracovať.


  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav